sobota, 18 stycznia 2014

Postępowanie administracyjne - porada pierwsza

Kiedy wymagane są wiadomości specjalne,

czyli o dowodzie z opinii biegłego słów kilka


Istotne jest uświadomienie sobie, iż w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji często należy przeprowadzić wnikliwe postępowanie dowodowe. W tego typu sprawach przeprowadzanie dowodów jest wówczas mocno zbliżone do postępowania sądowego znanego z procedury cywilnej. Przynajmniej tyle mówią przepisy. W praktyce bowiem organy administracji mają niestety często duże problemy z prawidłowym prowadzeniem postępowania dowodowego. Wielokrotnie zwracają na to uwagę sądy administracyjne uchylając decyzję wydawane przez organy administracji.

Art. 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż w razie konieczności ustalenia w sprawie wiadomości specjalnych, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Stwierdzenie, że organ może dopuścić tego rodzaju dowód nie oznacza jednak, że organ w pełni swobodnie decyduje, czy w sprawie ma być biegły czy też nie. Organ nie może zaniechać powoływania biegłego, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia zasady prawdy obiektywnej określonej w art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego. 

Jeżeli zatem w sprawie pojawia się zagadnienie wymagające opinii osoby będącej specjalistą w danej dziedzinie organ powinien przeprowadzić dowód z opinii biegłego. Często jednak tego nie czyni. W tym momencie należy zatem wskazać, że to strony winny wykazywać inicjatywę w tym zakresie i składać wyraźne wnioski o przeprowadzenie przedmiotowego dowodu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz